หมวด เครื่องฟอกอากาศ
หมวด เครื่องกำจัดความชื้น
ติดต่อสอบถาม
phone-icon 02-9930905
mail-icon FPP2499@Gmail.com

LINE

ID LINE : FPP2499

ลูกค้าบางส่วน
customer

ละอองลอย ตอนที่ 2

นอกจากนี้ละอองลอยสามารถจำแนกตามกระบวนการเกิดได้เป็น

  • ละอองลอยปฐมภูมิ (primary aerosol )   เป็นละอองลอยที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดไปยังชั้นบรรยากาศโดยตรง ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
  • ละอองลอยทุติยภูมิ (secondary aerosol ) เป็นละอองลอยที่เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการจำแนกละอองละลอย

ธรรมชาติ (Natural) กิจกรรมมนุษย์ (Anthropogenic)
ปฐมภูมิ– แร่ (mineral aerosol)
– เกลือทะเล (sea salt)
– ฝุ่นจากภูเขาไฟ (volcanic dust)
– ละอองลอยสารอินทรีย์ (organic aerosols)
ปฐมภูมิ– ฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial dust)
– เขม่า (soot)
– การเผาไหม้ชีวมวล (biomass burning)
ทุติยภูมิ– ซัลเฟตจากการเผาไหม้ชีวมวล (sulfates from biogenic gases)
– ซัลเฟตจากภูเขาไฟ (sulfates from volcanic)
ทุติยภูมิ– ซัลเฟตจาก SO2
– ละอองลอยอินทรีย์ที่เกิดจาก VOCs
– ไนเตรดจาก NOx

ปริมาณความเข้มข้นของละอองลอยในบรรยากาศแปรผันกับพื้นที่และเวลาเป็นอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ไม่อาจคาดการณ์ได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น พายุฝุ่นขนาดใหญ่ และภูเขาไฟระเบิด ละอองลอยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถเคลื่อนที่ข้ามมหาสมุทร และเทือกเขาต่างๆ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ท้องฟ้าในหลายๆ พื้นที่บนโลกนี้ฝ้ามัวกว่าเมื่อหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปีก่อนแม้แต่ท้องฟ้าในเขตชนบท

ละอองลอยมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศและภูมิอากาศ เพราะส่งผลต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องมาถึงพื้นผิวโลก ละอองลอยจากการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวโลกเป็นเวลาหลายปีสืบเนื่องจากการระเบิดแต่ละครั้ง การเผาไหม้ชีวมวลเป็นสาเหตุทำให้ความเข้มข้นของละอองลอยในท้องฟ้าท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในภูมิภาค เมื่อนำมารวมกับการตรวจวัดบรรยากาศอื่นๆ การตรวจวัดละอองลอยช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น และยังจะนำไปสู่การเพิ่มความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเคมีของบรรยากาศอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผลต่อสุขภาพ กล่าวคือ อนุภาคมีขนาดเล็กจะสามารถผ่านเข้าไปยังระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของสารพิษที่ไปสะสมอยู่ในหลอดลม ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หรือถ้าเป็นสารพิษอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด